NordicFuzzCon

Öppet hus hos mjukisdjuren på NordicFuzzCon

For English, please scroll down or click here.

Kom och upptäck den mjuka världen som låtsasdjur! NordicFuzzCon – Europas tredje största mässa för furries, fans av fantasidjur såsom Bamse eller Zootropolis – har öppet hus i Upplands Väsby. Vi furries har en mycket tolerant och välkomnande kultur, så alla åldrar och livsstilar är välkomna! Läs mer om furries här och vårt evenemang här.

Vi inleder vårt öppna hus med Skandinaviens största parad av fantasifulla djurdräkter, så kallade fursuits. Efteråt kan ni träffa dräkterna i vårt lekvänliga ”Fursuit Zoo”, se en kort presentation om vår hobby, och möta ”Assistenthunden”, en välgörenhetsorganisation som vi stöttar. (Visste ni förresten att NordicFuzzCon har samlat in mer än 200.000 kr till välgörenhet under tidigare år?) Vi har även ett hoppborgsland med 7 till 10 hoppborgar där man kan skutta runt med många glada djur. Ni som hellre vill slappna av kan ta en fika i vårt japan-influerade ”Maid Café”.

Vårt öppna hus äger rum på hotell Scandic Infra City i Upplands Väsby fredagen den 2:a mars mellan klockan 13:00 och 18:00. Inträde samt valda evenemang är gratis; tillgång till hoppborgarna kostar extra. Kvällen avslutas med en välgörenhetskonsert (inträde i utbyte mot donation till vår välgörenhetsinsamling).

Vanliga frågor

Vem får komma?

Alla är välkomna! Vi har ingen åldersgräns men om du är under 15 år måste du ha med dig målsman; inga undantag.

Vad kostar det?

Det är gratis inträde. Att fika i vårt Maid Café, hoppa i hoppborgarna eller att besöka välgörenhetskonserten kostar dock en liten slant.

Vad ska jag ta med?

Ta med ert barnasinne och ett glatt humör! :-)

När och var äger detta rum?

Tiden är fredagen den 2:a mars mellan klockan 13:00 och 18:00. Platsen är hotell Scandic Infra City i Upplands Väsby.

Kan jag ta bilder?

Givetvis, vi älskar bilder! Men vänligen respektera andra runtomkring som eventuellt inte vill bli fotograferade.

Kan jag krama djuren?

Kramar är furries handslag. De flesta djuren gillar kramar, men man måste fråga först! Fånga deras uppmärksamhet, slå ut med armarna för att visa din öppna famn, och hoppas att de kramar tillbaka. Tänk på att dräkterna har mycket begränsat synfält och att många inte pratar i dräkt (talande djur?). Om de inte reagerar kanske de inte sett eller hört dig, så försök igen!

Kan jag ta en bild tillsammans med djuren?

Absolut. Om du vill vara med i bilden är det enklast att be någon i närheten att ta bilden åt dig. Tala om när bilden är klar eftersom det är svårt att se för de som är i dräkt.

Vad annat skall man tänka på?

Våra djurdräkter – fursuits – är dyra, ömtåliga och svåra att reparera! Var omtänksamma om våra deltagare (precis som med era husdjur hemma), och behandla dem som ni själva skulle vilja bli behandlade.

I korthet:

  • Dra inte någon i svansen, klia inte pälsen eller stryk den åt fel håll och klappa inte en fursuit med smutsiga händer.
  • Bär inte omkring mat och dryck när du interagerar med en fursuit.
  • Hoppa inte på eller skräm en fursuit. Kom ihåg att de har begränsad syn och hörsel.
  • Förstör eller sabotera inte för en fursuit eller andra gäster. En fursuit är ett handgjort personligt konstverk som kan kosta tiotusentals svenska kronor att bygga.
  • Vänligen respektera att vissa områden inte är tillgängliga för det öppna husets gäster.

Var snäll och du kommer bli belönad med många kramar och massor med kul bilder!

Kommer alla att vara utklädda?

Nej, det är inte alla furries som har eller vill ha en dräkt. Vissa furries får utlopp för sin kreativitet genom att rita, skriva eller skapa musik. Andra gillar att underhålla i dräkt, medan somliga tycker om att bara vara vänner i en skön och rolig miljö. För många är det en blandning av aktiviteter som är det som lockar mest. Furries är olika, precis som vanligt folk.

Galleri från 2017


Open house at NordicFuzzCon

Come discover the soft world of pretend animals! NordicFuzzCon – the third largest European convention for furries, fans of cartoon animals like Peter Rabbit or Zootropolis – is holding an open house in Upplands Väsby. We furries have a highly tolerant and welcoming culture, so all ages and lifestyles are welcome! Read more about furries here and our event here.

The open house starts with Scandinavia’s largest parade of fantastic animal costumes, so-called fursuits. Thereafter you can meet the costumes in our playful “Fursuit Zoo”, find out more about our hobby in a short presentation, and learn about “Assistenthunden”, a charity organisation that we support. (Did you know that NordicFuzzCon has donated more than 200,000 SEK to charity in past years?) We also have a bouncy castle kingdom with between 7 and 10 bouncy castles where you can frolic with many happy, hoppy animals. If you’d rather relax, you can enjoy a Swedish fika in our Japanese-style “Maid Cafe”.

Our open house takes place at hotel Scandic Infra City in Upplands Väsby on Friday March 2nd between 1:00 p.m. and 6:00 p.m. Entry and select events are free; access to the bouncy castles is for a fee. We conclude the open house with a charity concert (entry requires a donation towards our convention charity).

FAQ

Who can attend?

All are welcome! There is no age limit, but persons below 15 years of age must be accompanied by a parent or guardian; no exceptions.

How much is it?

Entry to the open house is free. Food/drink in the Maid Cafe, access to the bouncy castles, or listening to the charity concert require payment.

What should I bring?

Bring a big smile and an open mind! :-)

Where and when is this?

The open house is hosted in hotel Scandic Infra City in Upplands Väsby on Friday March 2nd between 1:00 p.m. and 6:00 p.m.

Can I take photographs?

Absolutely, we love photos! However, please respect others around you that might not want to be photographed.

May I hug the animal costumes?

The hug is the furry handshake. Most animals love hugs, but you have to ask first! Get their attention, spread your arms wide to invite an embrace, and hope that they take you up on your offer. Be aware that the costumes afford very limited vision and that many performers do not speaker while in costume (talking animals?!). If a costumer fails to react, they might not have heard or seen you, so try again!

Can I take a picture with the animal costumes?

Definitely. If you want to be in a picture it is easiest to ask a bystander to snap the picture for you. Let the costumer know once you have gotten your photo, since it’s hard for them to see otherwise.

What is proper etiquette for interacting with costumers?

Our animal costumes – known as fursuits – are expensive, fragile, and difficult to repair! Please be considerate of our attendees (like with your pets at home), and treat them like you yourself would want to be treated.

In particular:

  • Do not pull tails, scratch fur or stroke it against the grain, or pet a fursuit with dirty hands.
  • Do not carry food or drinks when interacting with fursuits.
  • Do not ambush or pounce on fursuits. Remember that costumers have significantly degraded hearing and vision.
  • Do not destroy or vandalise anything. A fursuit is a handmade, personal piece of art that can cost over 10,000 SEK to build.
  • Please respect that certain areas are off limits to open house guests.

Be nice, and you will be rewarded with lots of hugs and plenty of fun pictures!

Will everyone be in costume?

No. Not all furries have or want a costume. Some furries release their creative urges through art, writing, or music. Some like to entertain in costume, while others simply like to hang out with friendly people in a relaxed and fun atmosphere. Many prefer a mix of activities. Furries are diverse – just like ordinary people!